Cantho Export Processing & Industrial Zone Authority Can Tho, VIET NAM

Superior Organization: People's Committee of Cantho City
Organization sector: public
Business type:
  • Social Enterprises
No. of employee:
Year establishment: 2008
Key services:
  • 1) Các dự án đầu tư vào KCN 2) Quy hoạch - xây dựng 3) Tài nguyên – môi trường 4) Doanh nghiệp – lao động

Introduction

Là đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trực tiếp chỉ đạo xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp Cần Thơ theo quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước các Khu công nghiệp Cần Thơ theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ và Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 14/05/2009 của UBND thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Read All

Organization structure
No photo!

Membership Info

No Technology Request!
General Contact
Tel.: xxx
Legal representative
Name: xxx xxx
Position: xxx
Address
xxx, Can Tho, VIET NAM
Location

Other Similar Organizations